เครื่องดนตรีประเภท Idiophones

external image line9.gif

4.1 SINH TIEN เป็น CLAPPER ประกอบด้วย 3 ชิ้น มีเหรียญของจีนประกอบอยู่ด้วย

Picture8.jpgexternal image reply-00000027559.gif


4.2 SONG LANG เป็น WOOD BLOCK

Picture9.jpgexternal image reply-00000027560.gif4.3 MO GIA TRI เหมือน MU YU ของจีนเป็นรูปปลาใช้เวลาสวดมนต์

external image reply-00000027592.gif external image reply-00000027592.gif